De vijf kerndoelen

Binnen dagbesteding de Bosrand werken wij aan 5 kerndoelen; Zelfzorg, Zekerheid, Sociaal/emotionele ontwikkeling, Eigenwaarde, en Talentontwikkeling.

Zelfzorg
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers vaardigheden leren om voor zichzelf te kunnen zorgen. Dit willen wij bewerkstelligen door aan onderstaande doelen te werken:
Eten/drinken: De vaardigheden die hierbij horen zijn; het op een adequate manier aan tafel zitten en eten, je bestek op een juiste manier vasthouden, hoe lang je aan tafel zit, hoe je de tafel dekt en andere gedragsregels tijdens een eetmoment. Ook verkrijgen onze deelnemers in inzicht in eetmomenten en gezonde en ongezonde voeding.
Slapen: Het hebben van een goed dag- en nachtritme is essentieel. Wij bieden onze deelnemers een
Hygiëne: Wij bespreken en oefenen vaardigheden die betrekking hebben op zelfverzorging (tandenpoetsen, wassen, kleding wassen, handen wassen, verzorging van haren/nagels, etc.) Wij zullen deze vaardigheden oefenen onder begeleiding en steeds meer aansturen aan op het vergroten van de zelfstandigheid van de deelnemer.

Zekerheid
Vanuit zekerheid kunnen wij een vertrouwensband opbouwen met onze deelnemers. Dit willen wij bewerkstelligen door te werken aan:

Veiligheid: Wij vinden veiligheid een belangrijke voorwaarde voor onze deelnemers. Als onze deelnemers zich veilig voelen kunnen ze zich pas goed ontwikkelen. Wij bieden deze veiligheid door elke deelnemer te koppelen aan een vaste mentor/begeleider. Daarnaast streven wij naar continuïteit in de begeleiding aan de groep(en). Ook waarborgen wij de fysieke veiligheid van onze deelnemers door ervoor te zorgen dat er geen ongelukken kunnen plaats vinden. Wij investeren in de band met onze deelnemers door op regelmatige basis (individuele) persoonlijke gesprekken te voeren.
Structuur: Regelmatigheid in het dagelijks leven van onze deelnemers brengt rust en veiligheid. Wij bieden daarom zo veel mogelijk duidelijkheid en structuur in onze dagindeling aan. Tevens hanteren wij vaste afspraken/gedragsregels bij activiteiten.

Sociaal/emotionele ontwikkeling
Dagbesteding de Bosrand vindt het belangrijk dat deelnemers inzicht hebben in wat algemeen aanvaard sociaal gedrag is en dit toe kunnen passen in de praktijk. Wij leren de deelnemers inzicht te krijgen in emoties en wat wel of niet gepast is in contact met anderen. Wij richten ons hierbij op de
volgende gebieden:

Emotionele vaardigheden: wij werken samen aan het herkennen, benoemen en reguleren van eigen emoties. Ook leren wij onze deelnemers hoe ze om kunnen gaan met negatieve emoties en besteden wij aandacht aan overige emoties; verliefdheid, schaamte, eenzaamheid, seksualiteit etc.
Communicatie vaardigheden: wij leren onze deelnemers om hun mening op een juiste manier te verwoorden, hoe je op een goede manier vragen stelt en de regels die er zijn als je een gesprek voert.
Samenwerken: bij samenwerken gaat het om het realiseren van een gezamenlijk doel en hierbij anderen kunnen aanvullen en/of ondersteunen. Wij leren onze deelnemers dat het tijdens het samenwerken/samen spelen belangrijk is om te wachten op elkaar, samen te delen, je aan afspraken leert houden, rekening leert houden met anderen en wij leren onze deelnemers beseffen dat iedereen anders is.
Sociale vaardigheden: hierbij gaat het om leren rekening houden met anderen door te leren luisteren naar anderen, anderen te helpen en je open stellen voor meningen van anderen. Ook leren wij onze deelnemers beseffen wat normen en waarden zijn en wat beleefd gedrag is.

Eigenwaarde
Eén van onze doelen is dat deelnemers leren om voor zichzelf op te kunnen komen. Dat willen wij bewerkstelligen door te werken aan onderstaande doelen.

Keuzevaardigheid: het gaat hierbij om zelf keuzes maken waar je achter blijft staan en dat er daarnaast ook begrip is voor keuzes van anderen. Hierbij hoort ook het benoemen en motiveren van je keuze(s). Ook wordt aandacht besteed aan hoe je goede keuzes kunt maken en wat je hierbij nodig hebt.
Weerbaarheid: wij leren de deelnemers om op een passende manier voor zichzelf op te kunnen komen ten opzichte van een ander persoon of in een groepssituatie. Het is hierbij van belang dat de deelnemers zich veilig en sterk genoeg voelen om dit te kunnen. Ook leren we de deelnemers een inschatting te maken wanneer het passend is om voor jezelf op te komen, dus wanneer iets onrechtvaardig is.
Vraag vaardigheid: In onze visie staat omschreven dat wij het belangrijk vinden dat onze deelnemers zichzelf kunnen redden in de maatschappij. Op een juiste manier om hulp kunnen vragen en het leren denken in oplossingen is daarbij essentieel. Belangrijke vaardigheden zijn ook het uitleggen aan anderen waarbij hulp benodigd is en het zelf kunnen inschatten van welke hulp je nodig hebt.

Talentontwikkeling
Wij richten ons op het ontdekken van talenten, oefenen en versterken.

Zelfontplooiing: Wij creëren bij onze deelnemers een bewustzijn van hun talenten door regelmatig inzichtelijk te maken welke talenten onze deelnemers bezitten, te oefenen met deze talenten/vaardigheden en te ontdekken wat leuk is en wat je nog meer zou willen doen. Hierdoor zullen onze deelnemers uiteindelijk in staat zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van hun talenten.
Zelfvertrouwen: Wij leren deelnemers complimenten te geven aan zichzelf (en anderen) en zichzelf te waarderen/accepteren door veel aandacht aan de positieve eigenschappen van de deelnemers te besteden. Daarnaast hechten wij veel waarde aan successituaties van deelnemers. Wij besteden aandacht aan gedachtenpatronen en leren onze deelnemers om realistische doelen te stellen.