Procedure klachtenformulier

Als u gebruikt maakt van het klachtenformulier, gelden onderstaande regels:

  1. De klager ontvangt binnen 5 werkdagen schriftelijke bevestiging van de ontvangen klacht.
  2. Alvorens de klacht in behandeling wordt genomen, wordt er gekeken door de contactpersoon of de klacht waardig genoeg is. Wanneer er wordt besloten dat de klacht niet in behandeling kan worden genomen, krijgt de klager zo spoedig mogelijk bericht met bijbehorende redenen.
  3. Wanneer er besloten is de klacht in behandeling te nemen, wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek tussen de klager en de klachtenfunctionaris van dagbesteding de Bosrand. In dit gesprek wordt gevraagd om een toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd, er wordt nog géén oplossing gezocht. Na afloop van het gesprek, wordt er door de klachtenfunctionaris een verslag geschreven wat de klager toegestuurd krijgt.
  4. De klachtenfunctionaris, de orthopedagoog en de bestuurder, eventueel in overleg met het team, vormen een oordeel op basis van het ingevulde klachtenformulier en het gesprek wat heeft plaatsgevonden tussen klager en klachtenfunctionaris.
  5. De orthopedagoog/de bestuurder stelt de klager, de beklaagde en het team binnen zes weken nadat de klager zich tot de contactpersoon heeft gewend schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht.
  6. Indien het niet mogelijk is het oordeel uit te brengen binnen zes weken, ontvangen de klager, de beklaagde en het team, schriftelijk met redenen omkleed een mededeling met vermelding van de termijn waarbinnen het oordeel uitgebracht zal worden. De klachtenbehandeling mag in geen enkel geval langer dan zes maanden duren.
  7. In geval van lacunes in dit protocol beslist de bestuurder van Dagbesteding de Bosrand.